Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Jouka Oy (Y-tunnus 1813678-2)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on:

Peter Lillqvist
Puh. 040 583 7021
peter.lillqvist(at)jouka.fi

Jouka Oy
Somerotie 4
33470 Ylöjärvi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on:

a) Jouka Oy asiakasrekisteri
b) Jouka Oy markkinointi- ja viestintärekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta toimivia alihankkijoita.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

a) Henkilön perustiedot ja yhteystiedot:

  • Jouka Oy Asiakasrekisteri: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, yritys, y-tunnus, sähköpostiosoite.
  • Jouka Oy Markkinointi- ja viestintärekisteri: yritysnimi, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

b) Henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa

c) Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(at)jouka.fi.

a) Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

c) Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

d) Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

e) Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

f)       Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

g)      Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään solmittaessa asiakassuhde. Perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjeiden yhteydessä. Henkilötietoja potentiaalisista asiakkaista kerätään markkinointitarkoituksiin julkisista lähteistä.

Evästeillä kerätään lisäksi anonyymisti tietoa verkkosivustojen käytöstä.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
  • potentiaaliset asiakkaat ja sidosryhmät julkisista lähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jouka Oy:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Hävitämme pyynnöstä poistetut, vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiankuuluvalla tavalla.

  • Asiakkaan henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.
  • Uutiskirjelistalta rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyynnöstä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tai markkinointi- ja viestintärekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Joukan tuoteopas

Lisätietoja Joukan palloventtiileistä ja toimilaitteista sekä erilaisista käyttökohteista. Esitteestä löydät myös tekniset mitat.